1  درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌هاى کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهى و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادى و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل‌ها و باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.( ماده 81 ق.م.م)

2.درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه (7/2/72) از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آن ها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های 1 و 2 و 3 به ترتیب به مدت 8 و 6 و 4 سال از مالیات معاف می باشند.در مورد واحدهای تولیدی و معدنی مزبور که در مناطق محروم احداث و یا بهره برداری می شوند معادل 50 درصد مدت های مذکور که در مناطق محروم احداث و یا بهره برداری می شوند معادل 50 درصد مدت های مذکور در فوق حسب مورد به مدت معافیت های مقرر در این ماده اضافه می گردد.( ماده 132 ق.م.م)

3.بیست درصد درآمد مشمول مالیات ابرازى حاصل از فعالیت‌هاى تولیدى و معدنی، طراحى مهندسى و طراحى مونتاژ که از طرف وزارتخانه‌هاى فوق براى آنها پروانه بهره‌بردارى صادر شده یا مى‌شود از مالیات معاف مى‌باشد. (تبصره ۴ ماده 132 ق.م.م)

4. مراکز فرهنگى و هنرى اعم از مراکز و مؤسسات امور فیلم‌سازى و سینماها، تماشاخانه‌ها مؤسسات دوبلاژ و فیلمبرداری، آموزش تئاتر و موسیقى و خطاطى و نقاشی، مجسمه‌سازى که داراى پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مى‌باشند از تاریخ شروع فعالیت براى مدت پنج سال و چنانچه در مناطق محروم واقع شده باشند برای مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف می باشند.( تبصره 6 ماده 132 ق.م.م)

5. درآمد مدارس غیرانتفاعى اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه و فنى و حرفه‌اى و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى غیرانتفاعى و مراکز نگهدارى معلولین ذهنى و حرکتى که با ضوابط و مجوز مراجع قانونى ذى‌ربط تأسیس و اداره مى‌شوند و نیز درآمد مؤسسات و باشگاه‌هائى که براساس مجوز سازمان تربیت بدنى منحصراً به فعالیت ورزشى می پردازند ، از پرداخت مالیات معاف است .( ماده 134 ق.م.م)

6. سود پرداختى یا تخصیصى به صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکت‌هاى سهامى و مختلط سهامى و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقى در مورد سایر اشخاص حقوقى از درآمد مشمول معافیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مذکور ( به استثناء سود سهام یا سهم الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 قانون مالیات های مستقیم معاف است.( ماده 135 ق.م.م)

7.وجوه پرداختى بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به‌موجب قراردادهاى منعقده بیمه عاید ذینفع مى‌شود از پرداخت مالیات معاف است .( ماده 136 ق.م.م)

8.هزینه‌هاى درمانى پرداختى هر مؤدى بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یکسال مالیاتى به شرط اینکه اگر دریافت‌کننده مؤسسه درمانى یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهى نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به‌علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهى مقامات رسمى دولت جمهورى اسلامى ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختى هر شخص حقیقى به مؤسسات بیمه ایرانى بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات مؤدى کسر مى‌گردد. (ماده ۱۳۷ ق.م.م)

9. آن قسمت از سود ابرازى حاصل از فعالیت‌هاى صنعتى و معدنى که شرکت‌ها براى توسعه یا تکمیل واحدهاى صنعتى و معدنى موجود خود یا ایجاد واحدهاى صنعتى معدنى جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتى و معدنى از وزارت ذى‌ربط تحصیل شده باشد (ماده ۱۳۸ ق.م.م) لازم به یادآوری است که به استناد تبصره ح قانون بودجه سال 73 و قانون بودجه سال 1374 حداکثر مبلغ موضوع ماده 138 صرفاَ معادل 30 درصد سود ابرازی مورد قبول حوزه های مالیاتی بوده که با توجه به بند (د) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 و 1376 این رقم معادل 50 درصد سود ابرازی خواهد بود.
ـ آن قسمت از سود ابرازى حاصل از فعالیت‌هاى صنعتى و معدنى که شرکت‌ها مستقلاً و یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهاى مسکونى براى کارکنان فاقد مسکن خود ذخیره نمایند به شرط اینکه قبلاً اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازى را تحصیل نموده و نحوه واگذاری واحدها نیز طبق آیین نامه خاص باشد از پرداخت مالیت معاف است.( ماده 138 ق.م.م)

10.  کارخانه‌هاى واقع در محدودهٔ آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتى‌که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست مترى مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطى که از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى و وزارت ذى‌ربط حسب مورد برقرار مى‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌بردارى در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.( تبصره ماده 138 ق.م.م)

11. درآمد حاصل از رشته‌هاى مختلف پزشکی، بهداشتى و درمانى در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهاى فاقد تسهیلات پزشکى کافى طبق لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از مالیات معاف است. (ماده ۱۳۹ ق.م.م)
12. سى درصد دریافتى صاحبان مشاغل رشته‌هاى مختلف پزشکی، بهداشتى و درمانى از سازمان تأمین خدمات درمانى یا سازمان تأمین اجتماعى و یا سازمان خدمات درمانى نیروهاى مسلح بابت ارائه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.( ماده 140 ق.م.م)

13. صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام‌شده کالاهاى صنعتى و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس که در جهت وصول به اهداف صادرات کالاهاى غیرنفتى به خارج از کشور صادر مى‌شوند از شمول مالیات معاف می باشد این معافیت شامل صادرکننده اعم از اینکه تولیدکننده باشد یا نباشد می شود.( ماده 141 ق.م.م)

14. صد درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهاى مختلف که به‌صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا مى‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کارى بر روى آن صادر مى‌شوند از شمول مالیات معاف است (بند ب ماده ۱۴۱ ق.م.م)

15. درآمد کارگاه‌هاى فرش دستباف و صنایع‌دستى و شرکت‌هاى تعاونى و اتحادیه‌هاى تولیدى مربوطه از پرداخت مالیات معاف است (ماده ۱۴۲ ق.م.م)

16. شرکت‌هاى مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار از زمان پذیرش تا زمان حذف از فهرست نرخ‌هاى در بورس در صورتى‌که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت  ده درصد مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 این قانون معاف می باشد.( ماده 143 ق.م.م)

17. پانزده درصد سود سهام پرداختى یا تخصیصى طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت به آن دسته از سهامداران شرکت‌هاى مذکور در بند ۱۶ که جمع سهام هریک از آنها از ۵ درصد سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران نیز از یکصد نفر کمتر نباشد از مالیات معاف خواهد بود (ماده ۱۴۳ ق.م.م)

. 18. سود دریافتى به هر عنوان در موارد ذیل از پرداخت مالیات معاف است
1/18. سود متعلق به سپرده‌هاى مربوط به کشور بازنشستگى و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌هاى ایرانى در حدود مقررات استخدامى مربوطه

2/18. سود یا جوایز متعلق به حساب‌هاى پس‌انداز و سپرده‌هاى مختلف نزد بانک‌هاى ایرانی، این معافیت شامل سپرده‌هائى که بانک‌ها نزد هم مى‌گذارند نخواهد بود.

3/18. جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه

4/18. سود پرداختى بانک‌هاى ایرانى به بانک‌هاى خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اور درافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل

19. جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول و جوایز علمى و بورس‌هاى تحصیلى و همچنین درآمدى که بابت حق اختراع و یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین مى‌گردد به‌طور کلى و نیز درآمد ناشى از فعالیت‌هاى پژوهشى و تحقیقاتى مراکزى که داراى پروانه تحقیقى از وزارتخانه‌هاى ذى‌صلاح مى‌باشند به مدت ده سال از تاریخ  1/1/71 طبق ضوابط مقرر از پرداخت مالیات معاف مى‌باشد (ماده ۱۴۴ ق.م.م)