همان طور که در مقالات پیشین گفتیم ، شرکت های تجاری را می توان به سه نوع قسمت کرد : نوع اول آن هایی هستند که سرمایه در آن ها دخالت دارد ، و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آن ها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین نوع آن ها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی درست در مقابل یکدیگر قرار دارند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.
طبق ماده 116 قانون تجارت " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری ، بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است – هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد :
1- شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تماماَ تقویم و تحویل شده باشد.

    میزان سهم الشرکه شرکت تضامنی

در شرکت های تضامنی وجوهی که شرکاء در شرکت می گذارند سهم الشرکه یا حصه نامیده