برای شروع یکسری از فعالیت های تجاری و بازرگانی اخذ کارت بازرگانی اجباری می باشد ، این کارت برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی به منزله مجوز فعالیت در امور بازرگانی و صادرات و واردات می باشد.
این فعالیت ها شامل انواع فعالیت تجاری از قبیل :ثبت سفارش و ترخیص کالا همچنین واردات کالا و حق العملکاری در گمرکات و صادرات کالاهای مجاز در ایران می باشد.

اخذ کارت بازرگانی جهت انجام امور ذیل ضروری می باشد:
1-ثبت سفارش و ترخیض کالا
2-واردات از مناطق ازاد
3-مبادرت به حق العمل کاری در گمرگ
4-صادرات هر نوع کا لا های مجاز

اما در مواردی که در قانون به آن اشاره گردیده است اخذ کارت بازرگانی ضروری نیست اما یک نوع معافیت های قانونی است:
1- شرکت های تعاونی مرز نشینان
2-ملوانان ایرانی شاغل در شناور های که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند
3-پیله واران
4-کارگران ایرانی شاغل درخارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار

شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی طبق بنا بر ماده 10 ایین نامه مقرارت صادرات و واردات ایران:

1-اشخاص حقیقی ایرانی باید حداقل 21 سال تمام را داشته باشند
2-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام برای .اقایان
3-داشتن 3 سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی (البته باید 2 نفر از دارندگان کارت بازرگانی معرف باشند)
4- داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) و ثبت شرکت اعم از ملکی یا استیجاری
5-دارا بودن دفاتر قانونی دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی
6-داشتن حساب جاری معتبر نزدیکی از بانک های عامل کشور
7- نداشتن کار تمام وقت در رابطه با استخدام رسمی یا وزراتخانه و سازمان های دولتی و قوای سه گانه
8- عدم ورشکستی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری
9-هر شخص اعم از حقوق و حقیقی نمی تواند بیش از یک کارت بازرکانی داشته باشند
نکته مهم : تمدید کارت بازرگانی می باشد که هر {5} سال می باشد و بعد از این مدت اگر برای تمدید کارت اقدام نشود کارت بازرگانی باطل می شود

مدارک مورد نیاز برای کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
1-در خواست صدور کارت بازرگانی
2- تصویر مدرک تحصیلی (حداقل د یپلم  )
3-تصویر کارت ملی
4-تکیمل یک برگ فرم عضویت اتاق بازرگانی ( به فارسی و انگلیسی )
5-تعهد نامه عضویت در اتاق بازرگانی
6-تکمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی
7-اصل و تصویر فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی
8-تکیمل فرم مشخصات فردی اعلام معرف ها و تصویر کارت بازرگانی مبتی بر تایید سابقه تجارتی بیش از 3 سا ل
9-اصل و تصویر فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
10-دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نامه در دفاتر بازرگانی به گواهی اداره ثبت شرکت ها
11-اصل و تصویر گواهی پلمپ دفاتر از ادراه ثبت شرکت ها
12-اصل و تصویر گواهی عدم سو پیشینه
13-پنج قطعه عکس  ( 3 در 4 )
14-تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و رویت اصل ان
15-تصویر پایان خدمت یا معافیت سربازی –برای اقایان
16-تصویر از تمامی صفحات سند مالکیت شش دانک یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار
17-اصل و تصویر فیش های واریزی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

1- تکمیل 3 برگ فرم عضویت اتاق بازرگانی و تعهد نامه عضویت در اتاق بازرگانی
2- تکمیل 5 برگ فرم مشخصات بازرگانی
3-اصل و تصویر فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی
4-تصویر مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
5-تصویر کارت ملی
6-اصل و تصویر فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
7- اصل اظهار نامه ثبت نامه در دفاتر بازرگانی که به تایید ادره ثبت رسیده باشد
8-اصل و تصویر گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
9-اصل و تصویر گواهی عدم سو پیشینه
10-چهار قطعه عکس ( 6 در 4 )
11-تصویر تمامی صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل 18 سال تمام ) و رویت اصل آن
12-تصویر کارت پایان خدمت یا تصویر معافیت از خدمت سربازی .برای اقایان
13- کپی از کلیه صفحات سند ما لکیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل کار